headerVHR2


VEREENIGING "HANDELSRECHT"

Opgericht op 16 april 1918

Uit de statuten:
De Vereeniging Handelsrecht heeft tot doel het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het handelsrecht en andere gedeelten van het recht, die voor het economisch leven van belang zijn, alsmede het bevorderen van een wetgeving welke op die terreinen aan de eisen der samenleving voldoen.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, het uitgeven en verspreiden van geschriften, het uitschrijven van prijsvragen, het richten van vertogen tot de overheid en voorts door alle andere wettige middelen welke aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Overzicht gepubliceerde preadviezen